درباره ما

شرکت ساختمان هوشمند کیانیک

نمایندگی انحصاری Interra ترکیه و Elsner آلمان

نمایندگی رسمی ABB, Berker, Schneider, Siemens  آلمان در ایران

شـرکت ساخـتمان هوشمـند کیانیـک بر پایـه پروتـکل KNX در زمیـنه آمـوزش، طـراحـی مشـاوره و اجـرای هوشـمند سـازی و تکنـولـوژی های نویـن سـاختمان  با انجـام یک دهـه فعـالیت در ایران, مفـتخر است خدمات خـود را جهت تأمین تجهـیزات واجرای سیـستم های یکـپارچه اتوماسیون خانه و مدیریت ساختمان(BMS) شامل: ساختمانهای مسـکونی، برج ها ویـلاهـا، سـاختمـانهای اداری و تجـاری، هتل ها، بیـمارستانها، رستـوران ها و مـراکز خـرید اعلام نماید.

ایـن شـرکت با احـترام به حـق انتـخـاب مـشـتریان و ضمـن رعـایت کلـیه اسـتانـداردهای لازم و همـچنین حفـظ بـالاترین سـطـح کیفـیت و طـراحی بی نظـیر کـه مطـابق با سبـک چیـدمان داخـلی و نمـای بیـرونی سـاختمان می باشـد خـدمات خـود را ارائه نمـوده اسـت تا با توجـه به نکـاتی از قـبیل نوع کـاربری سـاختمان، مباحـث شهـرسـازی و میزان بـودجه تخصـیص یافته انتخاب مناسب تری از سوی مشتریان صـورت پذیرد که از عوامـل موفقیت و مزایای رقابتی کیانیک با دیگر شرکت ها می گردد.

لازم به ذکـر اسـت که کارشـناسان این شـرکـت دارای گواهـینامه معتبر KNX می باشـند و بـا ارائـه راهـکارهـای کـاربـردی مـناسـب و آخـریـن تکنـولـوژی روز هـمراه با گـردآوری محـصـولات بـرتر دنـیا سـبـدی کـامـل از مـحصـولات بـا کیـفیت بـالا را جـهـت کنـترل

سـاختمان از جلوی درب خانه تاموتـورخانه، داخل اتاق ها، فـضا و نمای ساختمـان با طرح ها و ویژگی های متـنوع در اختیار مهندسان و کارفرمایان عزیز قرار می دهند.