برند محصولات هوشمند سازی

Smart Home Options

DIGITAL DOOR LOCK

SMART SENSOR

SMART HVAC

SMART LIGHTING

MOBILE CONTROL

CCTV

SMART INTERCOM

SMART BLIND

KIANIK SMART BUILDING

شرکت ساختمان هوشمند کیانیک

نمایندگی انحصاری Interra ترکیه و Elsner آلمان و نمایندگی رسمی ABB, Berker, Schneider, Siemens آلمان در ایران

شـرکت ساخـتمان هوشمـند کیانیـک بر پایـه پروتـکل KNX در زمـیـنه آمـوزش، طـراحـی مشـاوره و اجـرای هوشـمند سـازی و تـکنـولـوژی های نویـن سـاختمان با انجـام یک دهـه فعـالیـت در ایـران, مفـتخر اسـت خـدمـات خـود را جـهـت تـأمیـن تجهـیزات واجـرای سیــستم های یکـپارچه اتوماسـیون خانه و مدیـریت ساختمان(BMS) شـامل: سـاختمانهای مسـکونی، برج ها ویـلاهـا، سـاختمـانهای اداری و تجـاری، هتـل ها، بیـمارستانها، رستـوران ها و مـراکز خـرید اعلام نماید.

SMART LIFE

MAKE IT SMARTER HOME

مقالات ما