×

کلید و پریز اشنایدر مرتن آلمان خانه هوشمند کیانیک

طیف محصولات تولیدی مـرتن دربرگیرنده یکی از کامل ترین مجـموعه های کنترل خانه هوشـمند بر اسـاس اسـتاندارد می باشد که هم در محیط های مسکونی و هم در محیط های غیر مسکونی مانند محیط های اداری، ساختمان های عمومی، هتل ها، مدارس و بیمارستان ها استفاده می شود.

مرتن برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی
00
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک