هوشمند سازی منزل مسکونی

هوشمند سازی منزل مسکونی

چرا هوشمند سازی منزل مسکونی نیاز است؟

با توجه به کمبود منابع انرژی در جهان لزوم مدیریت و کنترل ساختمـان به نحوی که انـرژی کمتر و بهینه تر مصرف شـود، با ارائه راهـکارهای هوشمند کنترل ساختمان امکان پذیر است. پروتکل KNX با تجمیع کلیه سیستم های کنترلی ساختمان قابلیت کنترل یکپارچه و جامع را به کاربر داده و تنها استاندارد باز ( Open – Standard ) در جهان در زمینه تکـنولوژی های ساختمان و اتوماسیون خانگی خانه هوشمند بوده که به مرور زمان با توجه به نیازهای جدید کاربر قابل ارتقاء می باشد.یکی از کاربردهای آن هوشمند سازی منزل مسکونی میباشد.

مزایای اجرای هوشمند سازی منزل مسکونی

  • خلق سناریوهای نامحدود و دلخواه و طراح کلیه اتفاقاتی که از سیسـتم خانه هوشمند منزلتان انتـظار دارید،
  • امـکان ایجـاد سنـاریوهای متفـاوت روشنایی بصورت پیش تنظیم به منظور زیـبایی بخشـیدن هرچه بیشـتر و ارائه نور مناسـب جهـت زمانهایی خـاص همچـون خوابیدن، خـروج از خـانه، زمانمطالعه، صرف غذا، مشاهده تلویزیون و ورود مهمان و …
  • امکان روشن و خاموش نمودن روشناییها و وسایل برقی با استفاده از کلیدهای هوشمند در خانه هوشمند
  • قابلیت کم نور و پر نور کردن تمامی روشنایی ها
  • قابلیت کنترل سیستم های تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش و پرده های برقی
  • قابلیت کنترل تمامی ادوات از طریق ریموت کنترل و ( Apple و Android – iOS ) Wi- Fi

ارائه خدمات مشاوره هوشمند سازی ساختمان توسط خانه هوشمند کیانیک .

منزل هوشمند - خانه هوشمند