×

قیمت نهایی هوشمند سازی ساختمان یک واحد مسکونی یا اداری

پس از اطلاعات دریافت شده با ارائه نقشه معماری ساختمان یا نقشه برق ساختمان به شرکت ساختمان هوشمند کیانیک و در صورت عدم نقشه با بازدید حضوری کارشناسان فنی ای شرکت از پروژه، با در نظر گرفتن امکاناتی که شما از یک واحد هوشمند سازی دارید قیمت اولیه برای شما در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است که قیمت ها در برندهای مختلف متفاوت می باشد.

شما می توانید با کم یا زیاد کردن امکانات هوشمند سازی ساختمان در یک واحد از قیمت آن کاسته یا افزایش دهید.

پس از تأییدیه پیش فاکتور ارائه نقشه هوشمند سازی ساختمان از طرف شرکت ساختمان هوشمند کیانیک انجام می شود و زیر ساخت پروژه شما طبق هوشمند سازی ساختمان برند در نظر گرفته شده پیش می رود.

شرکت ساختمان هوشمند کیانیک بر این تلاش است تا با در نظر گرفتن بهترین امکانات مناسب ترین قیمت را با برترین برندهای اروپایی به شما مشتریان عزیز ارائه دهد
00
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک