06
مارس

خدمات هوشمندسازی ساختمان

خدمات خانه هوشمند

کارکردن به شیوه ای راحت و مدرن همراه با امنیت و ایمنی ساختمان

• با توجه به کمبود منابع انرژی در جهان لزوم مدیریت و کنترل ساختمـان به نحوی که انـرژی کمتر و بهینه تر مصرف شـود، با ارائه راهـکارهای هوشمند کنترل ساختمان امکان پذیر است.

• پروتکل KNX با تجمیع کلیه سیستم های کنترلی ساختمان قابلیت کنترل یکپارچه و جامع را به کاربر داده و تنها استاندارد باز ( Open  –  Standard ) در جهان در زمینه تکـنولوژی های ساختمان و اتوماسیون خانگی خانه هوشمند بوده که به مرور زمان با توجه به نیازهای جدید کاربر قابل ارتقاء می باشد.

• خلق سناریوهای نامحدود و دلخواه و طراح کلیه اتفاقاتی که از سیسـتم خانه هوشمند منزلتان انتـظار دارید به طـور مثال امـکان ایجـاد سنـاریوهای متفـاوت روشنایی بصورت پیش تنظیم به منظور زیـبایی بخشـیدن هرچه بیشـتر و ارائه نور مناسـب جهـت زمانهایی خـاص همچـون خوابیدن، خـروج از خـانه، زمانمطالعه، صرف غذا، مشاهده تلویزیون و ورود مهمان و …

•امکان روشن و خاموش نمودن روشناییها و وسایل برقی با استفاده از کلیدهای هوشمند در خانه هوشمند

•قابلیت کم نور و پر نور کردن تمامی روشنایی ها

•قابلیت کنترل سیستم های تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش و پرده های برقی

•قابلیت کنترل تمامی ادوات از طریق ریموت کنترل و  ( Apple و Android – iOS )  Wi- Fi