چاپ

 

Sandogh Bazneshastegi Building

مجتمع اداری صندوق بازنشستگی کشور ( صبا آرمه )


پروژه هوشمند سازی اداری ساختمان هوشمند کیانیک

18 واحد
کارفرما: صندوق بازنشستگی کشور
خیابان شـیخ بهایی جنـوبی، خیابان دانش، خیابان گلستان، زرتشتیان غربی، پلاک 15 و 17