چاپ

Jamshidiyeh Building

مجتمع مسکونی جمشیدیه

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

5 واحد
کارفرما: آقای زارعی
جمشیدیه، خیابان دهم، پلاک 5