چاپ

Zaferaniyeh Building

مجتمع مسکونی زعفرانیه

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

5 واحد
کارفرما: دکتر ابراهیمی
زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان اعجازی، کوچه مهربخش، پلاک 1